Disclaimer

Haag Wonen verklaart dat de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. De mogelijkheid bestaat echter altijd dat bepaalde informatie onjuist of onvolledig is. Alle informatie is  vrijblijvend zodat aan de gegevens op de website geen rechten kunnen worden ontleend.

Haag Wonen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of onjuistheden die in deze website voorkomen of voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar de websites van derden.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website behoren toe aan Haag Wonen. Het is niet toegestaan zonder toestemming van Haag Wonen de informatie vermeld op de website te verveelvoudigen of openbaar te maken anders dan voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Wet bescherming persoonsgegevens

Haag Wonen past op de registratie van persoonsgegevens te allen tijde de Wet bescherming persoonsgegevens toe. Haag Wonen behandelt persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en stelt, tenzij de wet haar hiertoe verplicht, deze niet zonder uw toestemming aan derden beschikbaar. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel of de doelen waarvoor u de gegevens aan ons hebt verstrekt. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel of de doelen waarvoor de gegevens zijn verstrekt.