Direct naar de content

30 april 2024

Vergroenen en beter benutten van binnentuinen in Den Haag Zuidwest

Woensdag 17 april, presenteerde Innovatielab Zuidwest in Theater Dakota de kansenkaarten van drie ontwerpteams voor binnentuinen in Den Haag Zuidwest. In het kader van de ‘Challenge Binnentuinen’ onderzochten de ontwerpteams hoe deze binnentuinen beter benut kunnen worden. Binnentuinen zorgen niet alleen voor heel veel groen, maar dragen ook bij aan een gezonde leefomgeving, biodiversiteit en meer sociale contacten. Het helpt ook om de wijk beter voor te bereiden op een veranderend klimaat.

Onderzoek en analyse binnentuinen
De afgelopen maanden analyseerden de ontwerpers de openbare ruimte van Zuidwest op een aantal thema’s, zoals spelen, ecologie en stedenbouwkundige opzet. Hun enthousiasme bij de toelichting op de prachtig geschetste kansenkaarten is aanstekelijk. Met ideeën zoals het afwisselen van speelplekken voor kinderen, en plekken voor ontmoeting met urban sports voor tieners. Of het beter benutten van de grote ruimte rondom wegen en sportparken, zodat er ruimte is voor flora en fauna, picknickplekken of een plukbos. Tot betere verbindingen vanuit de woningen naar binnentuinen. Door alle verschillende lagen over elkaar te leggen, ontstaan plekken waar met eenvoudige ingrepen grote resultaten kunnen worden behaald.

Co-creatie met bewoners
Na deze analyse fase van de Challenge Binnentuinen gaan de ontwerpers, in co-creatie met bewoners, aan de slag met plannen om de binnentuinen aan de Valthestraat (Haag Wonen), de Middenstede (Staedion) en de Oorden (Hof Wonen) aantrekkelijker te maken. Tegelijkertijd worden nieuwe financierings- en beheermodellen ontwikkeld. Belangrijk daarbij is dat bewoners zich meer betrokken voelen. Zowel bij het ontwerp als bij het beheer van de tuinen en meer gebruik gaan maken van de binnentuinen.

Samenwerking Haagse corporaties
De Challenge Binnentuinen is een samenwerking met Haag Wonen, Staedion, Hof Wonen en de gemeente Den Haag onder leiding van het Innovatielab Zuidwest. De eindpresentatie van de eerste fase werd bijgewoond door ruim 60 collega’s van de corporaties en de gemeente. De aanpakken en concepten die het traject oplevert, worden verwerkt in een handreiking binnentuinen. Op die manier zijn de inzichten ook op andere plekken in Den Haag toepasbaar. Het traject is een direct vervolg op het besluit dat de gemeenteraad al in 2020 nam om de Haagse binnentuinen in te zetten voor ‘meer leefbaarheid en meer sociale cohesie’. En het sluit naadloos aan op de brede aanpak voor Den Haag Zuidwest.

Over het Innovatielab Zuidwest
Het Innovatielab is bedoeld als aanjager voor de integrale samenwerking in Den Haag Zuidwest en voor het vertalen van maatschappelijke thema’s naar ruimtelijke kansen. Professionals en bewoners werken in het Innovatielab samen aan innovatieve oplossingen voor de uitdagingen in Zuidwest. De reeks challenges van het Innovatielab wordt mogelijk gemaakt door Hof Wonen, Haag Wonen, Staedion, gemeente Den Haag en de Regiodeal. Het Innovatielab wordt getrokken door Carolien Ligtenberg en Rutger Oolbekkink.

Download hier de resultaten.

 

In de komende periode kunnen huurders van een sociale huurwoning van Haag Wonen een brief van de Belastingdienst ontvangen. Hierin staat dat Haag Wonen de inkomensgegevens heeft opgevraagd. Deze gegevens hebben wij nodig voor de jaarlijkse huuraanpassing. Eind april ontvangen huurders de brief over de jaarlijkse huuraanpassing van ons.

Ieder jaar passen wij de huur aan. Voor het toepassen van inkomensafhankelijke huurverhoging hebben wij een huishoudverklaring van de Belastingdienst nodig. Daarop staat in welke inkomenscategorie de huurder valt. Wij zien niet hoe hoog het jaarinkomen is. Wij gebruiken de verklaring alleen om te kijken of we inkomensafhankelijke huurverhoging mogen toepassen. De Belastingdienst gaat hierbij uit van het huishoudinkomen over het jaar 2022, gerekend over het aantal personen dat op dit moment in de gemeentelijke basisadministratie staat ingeschreven. Meer informatie over de jaarlijkse huuraanpassing volgt binnenkort.

Mohamed Baba, bestuursvoorzitter Haag Wonen, geeft een diepgaand inzicht in het belang van de jaarlijkse huuraanpassing en de uitdagingen waarmee woningcorporaties worden geconfronteerd bij het handhaven van betaalbare huurprijzen in de sociale huursector. Door een gedifferentieerd huurbeleid, samenwerking met lokale instanties en open communicatie met huurders, streeft Haag Wonen naar evenwicht tussen betaalbaarheid en duurzaamheid, zodat huurders met een bescheiden inkomen in goede en betaalbare woningen kunnen blijven wonen. 

 

Mohamed groeide zelf op in een sociale huurwoning. Mohamed: “Ik herinner me nog goed dat de jaarlijkse huuraanpassing elk jaar opnieuw emotie opriep. De huur werd weer hoger, waarom? Daarom vind ik het van belang uit te leggen waarom we dit als woningcorporatie doen, en waar het geld precies aan op gaat.”

 

Divers huurbeleid

“De jaarlijkse huuraanpassing is erg belangrijk. Het zorgt ervoor dat de huurprijzen passen bij de kosten van onderhoud, renovatie en personeel, en bij het prijspeil. Huurinkomsten zijn de belangrijkste bron van inkomsten voor woningcorporaties zoals Haag Wonen. Deze inkomsten worden gebruikt voor het onderhoud, de verduurzaming en de uitbreiding van ons woningbezit. Op die manier kunnen huurders in goede en duurzame woningen blijven wonen. We hanteren een verschillend huurbeleid, waarbij huurders met een lager inkomen lagere huurprijzen en diverse regelingen aangeboden krijgen (denk aan huurtoeslag), terwijl huurders met een hoger inkomen een hogere huur betalen. Dit zorgt ervoor dat de huur voor iedereen betaalbaar is naar verhouding van zijn/haar inkomen en dat er voor Haag Wonen voldoende inkomsten worden gegenereerd om te investeren in de kwaliteit en duurzaamheid van de woningen.”

 

Stijgende kosten

De huurprijs wordt elk jaar aangepast, niet alleen vanwege de inflatie, maar ook vanwege andere factoren zoals stijgende bouwkosten, rente en wet- en regelgeving. “We streven naar een financieel model dat duurzaam is en waarbij we de huur laag houden voor huurders met een bescheiden inkomen. Maar de stijgende kosten vormen een uitdaging om de huurprijzen betaalbaar te houden. We proberen de jaarlijkse huuraanpassing zorgvuldig en eerlijk vast te stellen om ervoor te zorgen dat huurders niet te maken krijgen met te grote huurstijgingen. Het is belangrijk om betaalbare huren te waarborgen voor verschillende groepen huurders. We ondersteunen huurders met een inkomen tot 120% van het minimumloon door een maximale huurprijs van 575,03 euro te hanteren, ongeacht de huurprijs van de woning. Op die manier kunnen zij de huur betalen en nog steeds genoeg overhouden om van te leven. We laten dus veel inkomsten liggen om de huurprijzen laag te houden, dat nemen wij voor onze rekening. Ook spelen we een belangrijke rol bij het helpen van huurders met betalingsproblemen. We merken deze problemen snel op en bieden ondersteuning met betalingsregelingen.” Daarnaast werkt Haag Wonen nauw samen met lokale gemeenten en andere instanties om meer betaalbare huurwoningen te realiseren in nieuwbouw en zo de druk op de sociale huurmarkt te verminderen.

 

Volledige capaciteit

“De opbrengst van de jaarlijkse huuraanpassing wordt teruggesluisd naar het bestaande bezit van Haag Wonen en naar het uitbreiden van ons woningbezit. We investeren in onderhoud, renovatie, verduurzaming en uitbreiding van onze woningen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat onze woningen in leefbare buurten staan. Dus investeren we ook in leefbaarheid. We zijn als Haag Wonen blij dat we zo weer echt kunnen investeren in de brede volkshuisvesting, ten gunste van onze huurders. Een klein deel van de opbrengst gaat naar de organisatie zelf, om ervoor te zorgen dat al deze activiteiten mogelijk worden gemaakt.” Voor woningcorporaties is het een uitdaging om een duurzaam financieel model te behouden, vooral omdat in verhouding de inkomsten steeds minder worden en de kosten toenemen. “We moeten nu belastingen betalen die we voorheen niet hoefden te betalen. Als corporaties voeren we momenteel een lobby om de vraag te stellen waarom we vennootschapsbelasting betalen, terwijl we geen winstoogmerk hebben. We willen dat dit geld geïnvesteerd kan worden in volkshuisvesting, waar onze focus ligt. We zijn constant bezig met de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat we voldoende financiële middelen hebben om bij te dragen aan de grote opgave die er ligt op het gebied van wonen. Het is belangrijk dat we financieel in staat worden gesteld om maximaal bij te kunnen dragen, zodat we met onze volledige capaciteit het verschil kunnen maken.”

Op 27 juni vond een bijeenkomst plaats voor bewoners en omwonenden over nieuwbouwplannen voor de Vlierboomstraat, Hortensiastraat, Ribesstraat, Weigeliaplein en de Kamperfoeliestraat. Tussen 16.00 en 20.00 uur konden bewoners en omwonenden komen kijken op locatie in het wijkcentrum ’t Lindenkwadrant. Daar was van alles te zien rondom de nieuwbouwplannen De Vijf Heesters. Natuurlijk was er ook alle gelegenheid om vragen te stellen. We kijken terug op een drukbezochte middag en avond met goede vragen en een prettige sfeer.

De woningen aan het Weigeliaplein, de Ribesstraat, Vlierboomstraat, Kamperfoeliestraat en de Hortensiastraat worden vervangen. Waar nu nog 395 verouderde woningen staan, komen straks gloednieuwe sociale huurwoningen terug. Modern, betaalbaar, gasloos en energiezuinig. We willen meer woningen terugbouwen zodat er meer sociale huurwoningen beschikbaar komen. Met daaraan toegevoegd een mix van vrije sector woningen en een aantal koopwoningen. Zo kunnen we meer betekenen voor het woningtekort in onze mooie stad.

Bedankt voor meedenken en alle ideeën

Eerder dit jaar organiseerden we een informatiemarkt voor bewoners en omwonenden. Daarbij kon je je inschrijven om mee te denken met dit nieuwbouwproject. We kregen veel aanmeldingen. Samen organiseerden we verschillende brainstormsessies. Hier konden bewoners en omwonenden hun meningen en ideeën delen over het nieuwbouwproject De Vijf Heesters. Hierdoor kregen we een beter beeld van de wensen van bewoners.

Tijdens de bijeenkomst op 27 juni konden bewoners zien welke ideeën we hebben verwerkt in de uiteindelijke plannen. Hierover gingen Haag Wonen, gebiedsontwikkelaar AM, Architektenkombinatie en OKRA Landschapsarchitecten met bewoners en omwonenden in gesprek. Ook waren er vertegenwoordigers van de Gemeente Den Haag aanwezig. Er waren veel positieve geluiden over de getoonde kwaliteit. Op een aantal punten was er ook zorg. Ook dat is prettig besproken.

Belangrijk om bewoners en omwonenden te betrekken

Wij vinden het belangrijk om bewoners en omwonenden zo goed mogelijk te begeleiden en te betrekken bij onze nieuwbouwplannen. Dat doen we op verschillende manieren. Ook de gemeente Den Haag vindt dat belangrijk. Daarom werken we samen aan het planuitwerkingskader. Dat noemen we ook wel een PUK. Vanuit dit traject zetten we steeds de juiste stappen voor dit nieuwbouwproject De Vijf Heesters.

Hierbij blijven we inzetten op participatie met bewoners en omwonenden. We kijken ernaar uit verder te gaan met alle voorbereidingen. Zodra de ontwerpen voldoende uitgewerkt zijn, nodigen we geïnteresseerde bewoners en omwonenden uit voor een vervolgbijeenkomst.

Op de hoogte blijven van dit project?

Op de website De Vijf Heesters vindt u alles over het project, de bijeenkomsten, de brainstormsessies en verdere ontwikkelingen.

Werk je als leraar op een school in Den Haag Zuidwest? Dan kun je voorrang krijgen op een huurwoning in de stad. Woningcorporaties Haag Wonen, Staedion en Hof Wonen werken samen met gemeente Den Haag in een pilot om het lerarentekort in Den Haag Zuidwest aan te pakken. Er worden in totaal 15 woningen beschikbaar gesteld waarop leraren voorrang kunnen krijgen.

Bestuursvoorzitter Haag Wonen, Mohamed Baba, was initiatiefnemer voor dit project. Hij ging erover in gesprek met het schoolbestuur van scholen in Den Haag Zuidwest. “Door leraren voorrang te geven op huurwoningen, bieden we hen niet alleen een betaalbare woning, maar laten we ook zien dat we hun waardevolle bijdrage aan de gemeenschap erkennen en waarderen”, aldus Baba. “Naast dat we hiermee het lerarentekort in Den Haag Zuidwest aanpakken, investeren we samen in een betere toekomst voor de kinderen en jongeren in deze wijken. Daarmee brengen we positieve veranderingen teweeg in onze mooie stad Den Haag.”

Lerarentekort en woningcrisis

Den Haag Zuidwest kampt met het hoogste lerarentekort van de stad, zowel in het basis- als voortgezet onderwijs. Tegelijkertijd heeft de regio, net als de rest van Nederland, te maken met de woningcrisis. Hierdoor is het voor woningzoekenden ontzettend lastig een geschikte woning te vinden. Door woningen beschikbaar te stellen met voorrang voor docenten, hopen de woningcorporaties en gemeente Den Haag iets te kunnen doen aan het lerarentekort in de wijk. Het initiatief zal minimaal een jaar duren. De drie woningcorporaties hebben elk vijf sociale huurwoningen ter beschikking gesteld, verspreid over de stad. De huurprijzen van deze woningen variëren tussen de 647,20 en 1020 euro per maand. Leraren kunnen zich tot en met 15 juli 2023 aanmelden via het aanmeldformulier Pilot huisvesting voor leraren in Zuidwest.

Aanpak Den Haag Zuidwest

Den Haag Zuidwest is een wijk die kampt met talrijke problemen die aanzienlijk groter zijn dan elders in Den Haag. Het gebied wordt gekenmerkt door huishoudens met een bescheiden inkomen, hoge werkloosheid, relatief veel gezondheidsklachten en een verouderd woningbestand. Gemeente Den Haag heeft als doel Zuidwest naar het gemiddelde niveau van de stad te brengen, onder andere door grootschalige sloop- en nieuwbouwprojecten. Dit project is niet het eerste project waarbij sociale huurwoningen met voorrang beschikbaar worden gesteld aan een specifieke beroepsgroep in een bepaald stadsdeel. Eerder werden in Den Haag experimenten gedaan waarbij leraren, politieagenten en zorgmedewerkers voorrang kregen op woningen van particuliere verhuurders.

Anne Margreet Kremer wordt met ingang van 1 september 2023 bestuurder Bedrijfsvoering en Organisatieontwikkeling bij Haag Wonen. Zij volgt financieel bestuurder Ria Koppen – Kreyne op die met pensioen gaat. Samen met de huidige bestuursvoorzitter Mohamed Baba vormt zij het tweehoofdige bestuur van de woningcorporatie. Kremer: “Ik kijk ernaar uit een bijdrage te leveren aan een mooie stad voor iedereen, en in het bijzonder daarmee een goed huis te bieden aan inwoners van Den Haag met een bescheiden inkomen.” 

Anne Margreet Kremer is momenteel nog werkzaam als Financieel Directeur voor Stichting Apotheek der Haarlemse Ziekenhuizen. Daarnaast heeft zij een aantal commissariaten vervuld in de volkshuisvesting. Op dit moment is zij, nog tot 1 juli 2023, voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Rijnhart Wonen. Gedurende haar carrière heeft Kremer in verschillende organisaties de verantwoordelijkheid gedragen voor bedrijfsvoering. Zij doorgrondt de waarde van ondersteunende afdelingen voor de prestaties van een organisatie. Zij heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een directeur met een integraal inzicht in organisaties.

Ons eigen huis op orde

“We zijn ontzettend blij met de komst van Anne Margreet”, aldus bestuursvoorzitter Mohamed Baba. “We willen in de komende jaren 3.000 extra sociale woningen bouwen, onze woningen versneld verduurzamen en ons als echte volkshuisvester blijven inzetten voor fijne wijken in onze mooie stad. Dat vraagt om een sterke, vernieuwende aanpak. Daar zijn we al mee bezig en daar kunnen we een inspirerende bestuurder Bedrijfsvoering en Organisatieontwikkeling als Anne Margreet goed bij gebruiken. Met haar brede kennis en inzet is zij een grote aanwinst om de organisatie verder te brengen. Ik kijk uit naar de samenwerking.” Samen met Kremer zal Baba meer richting geven aan de koers van Haag Wonen.

Politiek bewust, oplossingsgericht en goed luisteren

Naast haar expertise op het gebied van financiën, control en informatiemanagement is Kremer goed ingevoerd in het algemeen leiden van een organisatie met onder andere specifieke ervaring op gebied van HRM en organisatieverandering. Kremer realiseert successen door haar helikopterview, analytisch vermogen en strategisch inzicht. “Daarbij maak ik gebruik van mijn politieke bewustzijn, oplossingsgerichte benadering en wil ik goed luisteren, zowel naar de klant en medewerker als naar de stakeholders”, aldus Kremer. “Ondanks belemmeringen waar Haag Wonen tegenaan kan lopen als woningcorporatie, onderzoek ik hoe het wel kan. Ik kijk uit naar de samenwerking om met elkaar bij Haag Wonen iedere dag iets beter te presteren omdat dat tevreden huurders en blije collega’s oplevert.”

Mohamed Baba en Anne Margreet vormen een sterk team

“Nu Ria Koppen – Kreyne in juli met pensioen gaat, verwelkomen we Anne Margreet met open armen. De maatschappelijke opgave is groot en daar hebben we een sterk team voor nodig”, aldus Saskia Kramer, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Haag Wonen. “Samen met Mohamed vormt Anne Margreet op zowel inhoudelijk als op leidinggevend vlak het fundament dat nodig is om onze doelstellingen te behalen. Zij is daadkrachtig en denkt in kansen en zorgt tegelijkertijd voor voldoende borging. Vanwege haar natuurlijke aandacht voor de interne organisatie en haar kennis en kunde op gebied van financiën, control en informatiemanagement hebben wij als Raad van Commissarissen er alle vertrouwen in dat zij een sterke aanvulling is en veel gaat betekenen voor Haag Wonen.”

Het schildersvak leren in de praktijk en tegelijkertijd portieken opknappen. Dat is waar het bij ‘Pimp Your Portiek’ om draait. Op maandag 5 juni 2023 ondertekenden drie Haagse woningcorporaties (Haag Wonen, Hof Wonen en Staedion), ROC Mondriaan en Bouw Meesterschilders het convenant voor het project Pimp Your Portiek. Hiermee zetten de partijen het succesvolle project voor 3 jaar verder voort.

Win-winsituatie 

De bovenstaande partijen werken al jaren naar tevredenheid samen aan Pimp Your Portiek. De corporaties stellen aan ROC Mondriaan en Bouw Meesterschilders portieken ter beschikking die een opknapbeurt kunnen gebruiken. Het doel is om studenten van de School voor Bouw en Infra via deze stageplekken op te leiden tot volledig schilder zodat zij aan de slag kunnen bij het schildersbedrijf. Op deze manier werken de studenten aan hun eigen toekomst en aan de toekomst van de Haagse wijken door bij te dragen aan een prettige woon- en leefomgeving. Een win-winsituatie voor iedereen. Winst voor jongeren die het schildersvak leren, winst voor bewoners omdat hun portieken worden opgeknapt, winst voor het schildersbedrijf dat zo goed opgeleid personeel krijgt en winst voor de corporaties omdat de portieken er weer netjes bijstaan.


Ondertekening Convenant Pimp your Portiek op het ROC Mondriaan aan de Tinwerf.( Den Haag 02-06-23 ) Foto: Frank Jansen

Al 10 jaar een Haagse parel

Vanwege het succes van het project tekenden alle partijen samen een convenant om het project voort te zetten. Zo zorgen de corporaties voor ongeveer 20 portieken per jaar en voor financiering van de leermeesters van het schildersbedrijf. Bouw Meesterschilders begeleidt de studenten. De School voor Bouw en Infra van ROC Mondriaan selecteert gemotiveerde studenten die aan de slag kunnen gaan met de schilderswerkzaamheden in de portieken.

Eric Zegwaard, projectleider Pimp Your Portiek ROC Mondriaan: “Pimp Your Portiek is al zo’n 10 jaar een Haagse parel. De samenwerking tussen de partijen maakt van Pimp een succes. Studenten maken bij Pimp de juiste start van leren en werken in de beroepspraktijk. Met een aantal maanden stage heeft de student de juiste tools geleerd om door te stromen naar echt werk en dat zien we ook gebeuren. Het is een kweekvijver van talent.”

Over Pimp Your Portiek

Pimp Your Portiek is ongeveer 10 jaar geleden ontstaan door klachten van een aantal wijkbewoners in Mariahoeve. Zij waren destijds niet tevreden over hoe hun portiek eruitzag. Het zijn vaak portieken die intensief in gebruik zijn en niet meer in het regulier onderhoud meegaan, omdat ze over een tijdje gerenoveerd worden. Zodra het portiek er weer goed uitziet, heeft dit gelijk een positief effect op de rest van het complex. Er is destijds gekeken dit professioneel en op grotere schaal te organiseren. De partijen zijn gaan samenwerken om meerdere vliegen in één klap te slaan. Studenten leren een vak waardoor zij aan de slag kunnen als schilder en de woon- en leefomgeving knapt ervan op. Zo is Pimp Your Portiek ontstaan.

Op woensdag 19 april gingen ministers De Jonge en wethouders Martijn Balster en Hilbert Bredemeijer op werkbezoek in Den Haag Zuidwest. Bestuursvoorzitter van Haag Wonen Mohamed Baba en gebiedsmanager Pim Timmers gingen met hen langs in de woning van één van onze bewoners. 

Den Haag Zuidwest staat voor de opgave om 16.500 nieuwe woningen te bouwen en 8.500 woningen te renoveren/verduurzamen. Dat kunnen we alleen bereiken als we samenwerken. Om dit voor elkaar te krijgen is het belangrijk dat we mensen opleiden om deze opgave voor elkaar te krijgen.

In gesprek met bewoners
Tijdens het bezoek werd met de bewoner gesproken over de hoge energiekosten, de technische staat van de woning en de toekomst van het complex. Er is ook besproken waar de bewoners behoefte aan hebben. Door samen op te trekken met bewoners, de Gemeente Den Haag en andere corporaties willen we de energiekwetsbaarheid aanpakken. Bijvoorbeeld door de inzet van ‘energiefixers’. Energiefixers helpen kwetsbare huishoudens hun energieverbruik te verlagen door middel van energieadvies en kleine tot middelgrote energiebesparende maatregelen. Door hen in de wijk zelf op te leiden wordt niet alleen gewerkt aan de verduurzaming van woningen, maar kunnen ook werkzoekenden in de wijk de arbeidsmarkt op geholpen worden.

Handen ineen slaan
Woningbouwcorporaties, aannemers, school voor Entreeopleidingen- Roc Mondriaan en de Gemeente Den Haag slaan daarom de handen ineen. Tijdens het bezoek hebben Frank Post namens Heko – Brengt vastgoed naar morgen! en Hanne Overbeek gesproken over deze samenwerking. We gaan mensen in kleine stappen opleiden voor werk in de woningbouw en energietransitie. Hier liggen mooie kansen en dit vraagt om een integrale aanpak om meer te betekenen met en voor bewoners. Zo kunnen we samen bijdragen aan de wooncrisis, energietransitie, het creëren van arbeidskansen en de inzet van talenten in Den Haag Zuidwest.

Hugo de Jonge werkbezoek april 2023

Foto’s: Lex van Lieshout

Op 15 februari 2023 tekenden twaalf woningcorporaties uit de regio Haaglanden de samenwerkingsovereenkomst voor de Bouwstroom Haaglanden. Een mooie stap om te versnellen in de nieuwbouw! Want met deze overeenkomst spreken de corporaties af samen 3.000 conceptwoningen in te kopen bij twee vaste bouwpartners vóór 2029. Dat zijn gestandaardiseerde woningen die snel én slim te bouwen zijn – in een constante bouwstroom.

Lucas de Boer, bestuurlijke trekker van de Bouwstroom Haaglanden: “Er is een groot tekort aan betaalbare huurwoningen. Als corporaties voelen we de verantwoordelijkheid er alles aan te doen om daarom woningen bij te bouwen. Mooie en duurzame woningen die zowel voor onze toekomstige huurders als voor de corporaties betaalbaar zijn.”

Logo Bouwstroom Haaglanden

 

 


Hoe bouwen we bliksemsnel en waarom?

Het woningtekort op de markt is enorm. Belemmeringen zijn onder andere de bouwsnelheid, het gebrek aan grond en de onvoorspelbare prijsvorming. Door het gebruik van conceptwoningen én collectief opdrachtgeverschap, willen de corporaties efficiënter en goedkoper bouwen. Om méér huurders te helpen aan een passende en betaalbare woning. Zo gaan de corporaties in één keer een groot aantal woningen gezamenlijk aanbesteden. Dat is nieuw en scheelt een hoop tijd en geld. Ook maken ze heldere prijsafspraken met de bouwpartners. Plannen ze de bouw efficiënt in, zodat er continu gebouwd wordt. En maken ze gebruik van dezelfde type woningen die snel meerdere keren gebouwd kunnen worden. Deze zijn in de basis gelijk, maar hebben ieder een eigen uitstraling. Passend bij de plek.

Volgende stappen
Deze samenwerkingsovereenkomst is een bevestiging van de eerder uitgesproken ambities. De corporaties die deze overeenkomst hebben getekend zijn: Arcade, De Goede Woning, Haag Wonen, Rijswijk Wonen, Rondom Wonen, Staedion, Vidomes, Wassenaarsche Bouwstichting, Wonen Midden-Delfland, Wonen Wateringen, Woonbron en WoonInvest. Hoe nu verder? De Boer: “We zijn hard op zoek naar locaties waarop de ingekochte woningen kunnen worden geplaatst. We hebben er al een aantal gevonden, maar er is meer nodig om alle ingekochte woningen een plek te kunnen geven in Haaglanden. We werken daarbij graag nauw samen met de gemeenten en met andere partijen die ons kunnen helpen aan de benodigde locaties.” Wordt vervolgd dus!

Corporaties Bouwstroom Haaglanden