Bestuur en toezicht

Haag Wonen is een stichting met een maatschappelijke opdracht. Onze missie is: goed wonen in Den Haag voor mensen met een bescheiden inkomen.

Zoals elke woningcorporatie zorgen wij voor:
  • Woningen voor mensen met een bescheiden inkomen, zonder groepen of mensen uit te sluiten.
  • Met huurtoeslag betaalbare huurwoningen voor mensen met bescheiden inkomens, die niet in de vrije sector of koopsector terecht kunnen.
  • Goede en duurzame woningen, ook in lastige buurten of wijken waar marktpartijen niet investeren.
Haag Wonen is volgens haar missie uitsluitend werkzaam in de gemeente Den Haag. Het werkgebied volgens de statuten omvat de gemeenten van de regio Haaglanden. De missie en doelstellingen zijn uitgewerkt in het Koersdocument 2018+.

De missie van Haag Wonen is het uitgangspunt voor het handelen van het bestuur en de raad van commissarissen. Ieder in zijn eigen rol en in onderlinge wisselwerking en samenwerking dragen zij bij aan de realisatie van de doelstellingen en waarden van Haag Wonen. 

Haag Wonen vindt goed bestuur en toezicht belangrijk. Daarmee kan Haag Wonen haar missie optimaal uitvoeren, kunnen we transparant handelen en houden we controle. De Nederlandse Corporate Governance Code en de Governancecode woningcorporaties zijn leidend voor Haag Wonen.

Bestuur 

Het bestuur van Haag Wonen bestaat uit de bestuursvoorzitter, Mohamed Baba, en de financieel bestuurder, Ria Koppen. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de maatschappelijke en financiële prestaties van Haag Wonen en eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie.

De bestuursvoorzitter geeft leiding aan de werkzaamheden op de gebieden strategie en beleid, wonen en vastgoed. De financieel bestuurder geeft leiding aan de werkzaamheden op de gebieden financiën, ICT, bedrijfsondersteuning en risicomanagement en control.

Het bestuur legt verantwoording af aan de raad van commissarissen.
 

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het toezicht op het bestuur, op de condities waaronder het bestuur moet werken en op de algemene gang van zaken binnen Haag Wonen. Door het geven van gevraagd en ongevraagd advies vervult de raad van commissarissen de rol van klankbord van het bestuur. De raad van commissarissen stelt het bestuur van Haag Wonen samen en treedt op als werkgever van het bestuur. Voor de uitoefening van zijn taak oriënteert de raad van commissarissen zich op wat er bij de huurders(organisaties), de gemeente en andere belanghouders leeft. De raad legt verantwoording aan hen af over de wijze waarop hij toezicht heeft gehouden.