Jaarstukken en jaarverslagen

2021. Opnieuw een bewogen jaar. De enige constante is verandering. Niet in de laatste plaats door de voortdurende coronacrisis en de stijgende prijzen. Begin 2022 viel Rusland Oekraïne binnen, met veel menselijk leed en vele vluchtelingen als gevolg. We dragen ons steentje bij door Oekraïense vluchtelingen in Den Haag onderdak te bieden. Een ander gevolg van de oorlog is dat grondstoffen en materialen nog schaarser worden en prijzen verder stijgen. Deze hedendaagse dynamiek vraagt veel van onze wendbaarheid en flexibiliteit. Desondanks zetten we flinke stappen.

Gelukkig gaat het weer over volkshuisvesting. Eind 2021 werd duidelijk dat ons land weer een Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening zou krijgen. En dat is hard nodig. Niet alleen het woningtekort schreeuwt om aandacht, ook de leefbaarheid in wijken staat onder druk. Het een kan niet zonder het ander, een fijn thuis gaat over meer dan een goede woning. Om meer woningzoekenden blij te kunnen maken met een thuis in een prettige buurt met voldoende voorzieningen, hebben we de gemeente keihard nodig. Voor vergunningen, snelle procedures, voldoende menskracht bij nieuwbouwprojecten en voor kansrijke bouwlocaties.

We zijn wendbaar en tonen creativiteit om onze dienstverlening voort te zetten en onze organisatiedoelen te realiseren. Voor onze huurders en woningzoekenden. En in dialoog mét onze huurders. Met individuele huurders, bewonersgroepen en onze Huurdersorganisatie Haag Wonen. Zodat we in onze wijken het verschil kunnen maken als betrouwbare partner in de stad. Met het nieuwe bestuur van onze huurdersorganisatie sloten we een nieuwe participatieovereenkomst af. Ook met andere partners werken we nauw samen. We maakten nieuwe prestatieafspraken met de gemeente. Met zorg- en welzijnsinstellingen sloten we convenanten af over het huisvesten van mensen die het extra moeilijk hebben. We gingen samenwerkingsverbanden aan met gebieds- en projectontwikkelaars. En we tekenden meerjarige onderhoudscontracten, onder meer met drie nieuwe dakpartners.

Het liefst werken wij samen op basis van meerjarige samenwerkingsafspraken. Over het kwaliteitsniveau en de kosten. Daarbij leren we van onze samenwerkingspartners en zij van ons. Dit resulteert in soepelere processen en snellere realisaties. Zo zetten we ons maatschappelijke kapitaal optimaal in. En daar profiteren onze klanten van. 

In 2021 verbeterden, verduurzaamden en onderhielden we veel van onze woningen, we bouwden nieuwe sociale huurwoningen, werkten aan leefbare en sociaal inclusieve wijken en aan een daadkrachtige, klantgerichte en transparante organisatie. Dat alles met een gezond huishoudboekje. We zijn al meer dan 100 jaar actief als sociale verhuurder voor alle Hagenaars. En dat blijven we. 

Bijzonder trots zijn we op onze Haagse Hendrik: 154 nieuwe, duurzame sociale huurwoningen met aandacht voor de buurt, voor groen en voor ontmoeting. Bij de ontwikkeling werkten we samen met bewoners, studenten, de gemeente en onze hovenier. Deze prachtige nieuwe woningen in Nieuwe Haagse School stijl staan voor ons symbool voor nog veel meer moois in de toekomst.

We hebben ons hard gemaakt voor afschaffing van de verhuurderheffing. We zijn zeer actief geweest op dit gebied, samen met andere corporaties en koepelorganisatie Aedes. En met succes. In september 2021 besloot het Kabinet de verhuurderheffing af te schaffen. Voor ons belangrijk, want dat geld kunnen we goed gebruiken om nieuwe woningen te bouwen en onze woningen te verbeteren en te verduurzamen.

Elk jaar investeren we flink in onze woningen. Dat is goed en komt onze mooie stad ten goede. Dit jaar investeerden we meer dan de jaren hiervoor. Aan onderhoud gaven we het eerste halfjaar al zoveel uit dat ons onderhoudsbudget halverwege het jaar dreigde op te raken. We grepen in en zijn trots op de betrokkenheid en oplossingsgerichtheid van alle medewerkers die daaraan bijdroegen. Ook bouwden we een evaluatiemoment in. In deze jaarstukken leest u hoe we deze evaluatie gebruikten om extra stappen vooruit te zetten. 

Resultaten behalen doen we samen. In het roerige 2021 hebben de medewerkers van Haag Wonen enorme veerkracht en flexibiliteit getoond. Zonder hun inzet zouden we niet zo ver gekomen zijn. Helaas was er ook slecht nieuws. We moesten al vroeg in het jaar 2021 afscheid nemen van onze gewaardeerde collega Marty Ratsma. En in dit nieuwe jaar overleed onze gewaardeerde collega Peter Vermeulen plotseling. Wij zullen Marty en Peter niet vergeten. 

Wij zijn trots op de resultaten die we in 2021 bereikten. En we pakken door in 2022. Wij zijn er klaar voor om onze ambities verder waar te maken. We blijven ons verbeteren. Zodat we ook in de toekomst kunnen zorgen voor prettig wonen in onze mooie stad Den Haag voor mensen met een bescheiden inkomen. Hoe mooi is dat!?

De Jaarstukken 2021 in pdf bekijken? Klik dan op de afbeelding hieronder. Bekijk hier de handige samenvatting van ons vorige jaarverslag 2020.

Hieronder vindt u de uitgebreide versies van eerdere jaarstukken: 
Jaarstukken 2020
Jaarstukken 2019
Jaarstukken 2018
Jaarstukken 2017
Jaarstukken 2016
Jaarstukken 2015
Jaarstukken 2014
Jaarstukken 2013
Jaarstukken 2012
Jaarstukken 2011
Jaarverslag 2010
Jaarverslag 2009
Jaarverslag 2008

ANBI formulier
Standaardformulier publicatieplicht volkshuisvesting 2021