Privacyverklaring Haag Wonen

 

Haag Wonen verhuurt en verkoopt woningen in Den Haag. Om dat goed te doen hebben wij persoonsgegevens nodig. Wij gaan hier nauwkeurig mee om en nemen uw privacy uiterst serieus. Dat betekent dat uw persoonsgegevens bij Haag Wonen veilig zijn en goed beveiligd.

Hoe beveiligt Haag Wonen uw persoonsgegevens?
Haag Wonen heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen volgens de normen van de BIC, de Baseline Informatiebeveiliging (woning)Corporaties.

Welke persoonsgegevens verwerkt Haag Wonen?
a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, bank- of girorekeningnummer, gemachtigde, erfgenaam en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens zoals een e-mailadres en telefoonnummer
b. wat onder a. staat geldt voor de huurder, medehuurders of medebewoners, de voormalig huurder en diens partner
c. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a
d. gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de huurovereenkomst
e. gegevens ten behoeve van een huurtoeslag
f. de inkomensgegevens die Haag Wonen ontvangt van de Belastingdienst voor de inkomensafhankelijke huurverhoging
g. gegevens met het oog op het onderhoud en de reparatie van de gehuurde onroerende en roerende zaken
h. gegevens met het oog op het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven, het doen van betalingen en het innen van vorderingen
i. andere dan de onder a tot en met g bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet, zoals het controleren van uw identiteitsbewijs

Waarvoor heeft Haag Wonen uw persoonsgegevens nodig?

 • de uitvoering van de huur- of koopovereenkomst
 • het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven
 • het doen van betalingen
 • het innen van vorderingen, waaronder het in handen van derden stellen van die vorderingen (incasso)
 • het verwerken van gegevens voor het aanvragen van een huisvestingsvergunning bij sociale verhuur
 • het voldoen aan wettelijke informatie verzoeken van de overheid
 • het toepassen van het juiste huurverhogingspercentage
 • het onderhoud en de reparatie van de te huren en verhuren roerende en onroerende zaken
 • het behandelen van geschillen
 • het doen uitoefenen van accountantscontrole
 • activiteiten van intern beheer
 • de uitvoering of toepassing van een andere wet of met derden afgesloten convenanten, als Haag Wonen dat verplicht is voor het doen van onderzoek om de dienstverlening te verbeteren. Haag Wonen heeft daar een gerechtvaardigd belang bij
 • voor communicatie per post of per e-mail
 • voor het doen van marktonderzoek
Met wie wisselt Haag Wonen persoonsgegevens uit?
Om ervoor te zorgen dat we u de juiste dienstverlening kunnen bieden, verstrekken we gegevens die nodig zijn aan derde partijen. Dat zijn altijd alleen gegevens die strikt noodzakelijk zijn. Haag Wonen heeft de vereiste contractuele maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden gebruikt worden.
 • voor het uitvoeren van onderhoud en reparatie aan uw woning verstrekt Haag Wonen uw naam, adres en uw telefoonnummer aan de aannemers, die voor Haag Wonen werken
 • met de Belastingdienst
 • met het Centraal Bureau voor de Statistiek
 • met de gemeente Den Haag
 • met de politie of andere autoriteiten (bijvoorbeeld in geval van woonfraude of een strafrechtelijk onderzoek)
 • met Woonnet Haaglanden
 • met een organisatie voor het doen van onderzoek naar onze dienstverlening
 • met zorginstellingen
 • met instanties om woonoverlast te voorkomen
Hoe lang bewaart Haag Wonen uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw gegevens over huur en verhuur tot twee jaar nadat de huur is geëindigd. De persoonsgegevens voor het aanvragen en verstrekken van huurtoeslagen moeten worden bewaard tot uiterlijk vijf jaar nadat de huurtoeslag is geëindigd. Voor een deel van de gegevens die voor belastingdoeleinden moet worden bewaard, hebben wij een wettelijke fiscale bewaarplicht van zeven jaar.

Welke rechten heeft u als huurder?
Als huurder heeft u rechten. Als u hier gebruik van wilt maken, dan kunt u ons dit per post of e-mail laten weten. Laat duidelijk weten wat er moet gebeuren, zodat wij uw verzoek kunnen uitvoeren.
 • Het recht op vergetelheid: het recht om ‘vergeten’ te worden: wij moeten uw gegevens wissen als u hier om vraagt. Let op: dit recht geldt niet voor gegevens die wij nodig hebben om u van dienst te zijn.
 • Het recht op dataportabiliteit: het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen die wij van u hebben. Wij kunnen deze ook voor u overdragen aan een andere organisatie.
 • Het recht op inzage: het recht om de persoonsgegevens in te zien die Haag Wonen van u verwerkt. U hoeft niet te zeggen waarom.
 • Het recht op rectificatie: het recht om de persoonsgegevens die Haag Wonen van u verwerkt te laten aanpassen of aanvullen. U geeft daarbij duidelijk aan om welke gegevens het gaat en om welke reden die moeten worden aangepast of aangevuld.
 • Het recht op beperking van de verwerking: het recht om aan Haag Wonen te vragen om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
 • Het recht op duidelijke informatie over wat Haag Wonen met uw persoonsgegevens doet.

Wanneer krijgt u reactie van ons?
U krijgt binnen een maand reactie van ons. Als wij aan uw verzoek voldoen, dan handelen wij uw verzoek binnen een maand af. Bij meer complexe verzoeken kan dat langer duren. Als wij uw verzoek afwijzen, laten wij u weten waarom wij uw verzoek hebben afgewezen.

Haag Wonen maakt gebruik van cookies
Als u de website van Haag Wonen bezoekt, dan zal aan u gevraagd worden om daarmee in te stemmen. Daarmee geeft u éénmaal expliciet toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Niet tevreden?
Vindt u dat wij niet goed omgaan met uw persoonsgegevens? Dan horen wij dat graag van u. Wij zijn bereikbaar via info@haagwonen.nl en (070) 250 70 70. Komen we er samen niet uit? Dan kunt u naar de Autoriteit Persoonsgegevens.