Direct naar de content

Privacyverklaring

Haag Wonen verhuurt woningen in Den Haag. Ook verkopen wij soms woningen. Om dat goed te doen hebben wij persoonsgegevens nodig. Wij gaan hier nauwkeurig mee om en nemen jouw privacy uiterst serieus. Dat betekent dat jouw persoonsgegevens bij Haag Wonen veilig zijn en goed beveiligd.

Hoe beveiligt Haag Wonen jouw persoonsgegevens?

Haag Wonen heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen volgens de normen van de BIC, de Baseline Informatiebeveiliging (woning)Corporaties.

Welke persoonsgegevens verwerkt Haag Wonen?
 1. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, bank- of girorekeningnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens zoals een e-mailadres en telefoonnummer
 2. wat onder 1. staat geldt voor de huurder, medehuurders of medebewoners, de voormalig huurder en diens partner
 3. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder 1.
 4. gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de huurovereenkomst
 5. gegevens ten behoeve van een huurtoeslag
 6. de inkomensgegevens die Haag Wonen ontvangt van de Belastingdienst voor de inkomensafhankelijke huurverhoging
 7. gegevens met het oog op het onderhoud en de reparatie van de gehuurde onroerende en roerende zaken
 8. gegevens met het oog op het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven, het doen van betalingen en het innen van vorderingen
 9. andere dan de onder 1 tot en met 8 bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet, zoals jouw Burgerservicenummer
Waarvoor heeft Haag Wonen jouw persoonsgegevens nodig?
 • de uitvoering van de huur- of koopovereenkomst
 • het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven
 • het doen van betalingen
 • het innen van vorderingen, waaronder het in handen van derden stellen van die vorderingen (incasso)
 • het aanvragen en verstrekken van een huurtoeslag
 • het toepassen van het juiste huurverhogingspercentage
 • het onderhoud en de reparatie van de te huren en verhuren roerende en onroerende zaken
 • het behandelen van geschillen
 • het doen uitoefenen van accountantscontrole
 • activiteiten van intern beheer
 • de uitvoering of toepassing van een andere wet of met derden afgesloten convenanten, als Haag Wonen dat verplicht is voor het doen van onderzoek om de dienstverlening te verbeteren. Haag Wonen heeft daar een gerechtvaardigd belang bij
 • voor communicatie per post of per e-mail
 • voor het doen van marktonderzoek
Met wie wisselt Haag Wonen persoonsgegevens uit?

Om ervoor te zorgen dat we jou de juiste dienstverlening kunnen bieden, verstrekken we gegevens die nodig zijn aan derde partijen. Dat zijn altijd alleen gegevens die strikt noodzakelijk zijn. Haag Wonen heeft de vereiste contractuele maatregelen getroffen om te verzekeren dat jouw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden gebruikt worden.

 • voor het uitvoeren van onderhoud en reparatie aan jouw woning verstrekt Haag Wonen jouw naam, adres en telefoonnummer aan de aannemers, die voor Haag Wonen werken
 • met de Belastingdienst, zoals jouw Burgerservicenummer
 • met het Centraal Bureau voor de Statistiek
 • met de gemeente Den Haag
 • met de politie of andere autoriteiten (bijvoorbeeld in geval van woonfraude of een strafrechtelijk onderzoek)
 • met Woonnet Haaglanden
 • met een organisatie voor het doen van onderzoek naar onze dienstverlening.
 • met zorginstellingen
Hoe lang bewaart Haag Wonen jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw gegevens over huur en verhuur tot twee jaar nadat de huur is geëindigd. De persoonsgegevens voor het aanvragen en verstrekken van huurtoeslagen moeten worden bewaard tot uiterlijk vijf jaar nadat de huurtoeslag is geëindigd. Voor een deel van de gegevens die voor belastingdoeleinden moet worden bewaard, hebben wij een wettelijke fiscale bewaarplicht van zeven jaar.

Welke rechten heb je als huurder?

Als huurder heb je rechten. Als je hier gebruik van wilt maken, dan kun je ons dit per post of e-mail laten weten. Laat duidelijk weten wat er moet gebeuren, zodat wij jouw verzoek kunnen uitvoeren.

 • Het recht op vergetelheid: het recht om ‘vergeten’ te worden: wij moeten jouw gegevens wissen als je hier om vraagt. Let op: dit recht geldt niet voor gegevens die wij nodig hebben om jou van dienst te zijn.
 • Het recht op dataportabiliteit: het recht om jouw persoonsgegevens te ontvangen die wij van jou hebben. Wij kunnen deze ook voor je overdragen aan een andere organisatie.
 • Het recht op inzage: het recht om de persoonsgegevens in te zien die Haag Wonen van jou verwerkt. Je hoeft niet te zeggen waarom.
 • Het recht op rectificatie: het recht om de persoonsgegevens die Haag Wonen van jou verwerkt te laten aanpassen of aanvullen. Je geeft daarbij duidelijk aan om welke gegevens het gaat en om welke reden die moeten worden aangepast of aangevuld.
 • Het recht op beperking van de verwerking: het recht om aan Haag Wonen te vragen om het gebruik van jouw persoonsgegevens te beperken.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
 • Het recht op duidelijke informatie over wat Haag Wonen met jouw persoonsgegevens doet.

Wanneer krijg je reactie van ons?
Je krijgt binnen een maand reactie van ons. Als wij aan jouw verzoek voldoen, dan handelen wij jouw verzoek binnen een maand af. Bij meer complexe verzoeken kan dat langer duren. Als wij jouw verzoek afwijzen, laten wij je weten waarom wij jouw verzoek hebben afgewezen.

Haag Wonen maakt gebruik van cookies
Als je de website van Haag Wonen bezoekt, dan zal aan je gevraagd worden om daarmee in te stemmen. Daarmee geef je éénmaal expliciet toestemming voor het plaatsen van deze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je graag naar onze cookieverklaring.

Niet tevreden?
Vind je dat wij niet goed omgaan met jouw persoonsgegevens? Dan horen wij dat graag. Wij zijn bereikbaar via en (070) 250 70 70. Komen we er samen niet uit? Dan kun je naar de Autoriteit Persoonsgegevens stappen.