Visitatie

Haag Wonen laat ten minste eens per vier jaar een visitatie uitvoeren volgens een vaste methodiek. Onze eerste visitatie was over de periode 2006 tot en met 2009. Sinds 2015 is het een verplichting vanuit de woningwet. Een visitatie heeft als doel dat de corporatie op een transparante manier kan leren van haar functioneren en hierin kan verbeteren. Corporaties leggen zo verantwoording af en kunnen hun prestaties verbeteren. Hiervoor worden de volkshuisvestelijke en maatschappelijke prestaties van de woningcorporatie onder de loep genomen.

In het visitatierapport geeft het visiterende bureau een oordeel over de maatschappelijke prestaties van de corporatie op vijf prestatievelden. 

  1. Het huisvesten van de primaire doelgroep
  2. Het huisvesten van bijzondere doelgroepen
  3. De kwaliteit van woningen en woningbeheer
  4. Het (des-)investeren in vastgoed 
  5. De kwaliteit van wijken en buurten
Het bureau komt tot een oordeel via documenten die Haag Wonen aanlevert, interviews met belanghebbenden (gemeente, huurders, andere woningcorporaties, samenwerkingspartners, leveranciers en de BNG), en betrokkenen van Haag Wonen zelf (management, bestuur en RvC).

Hieronder vindt u de visitatierapporten die tot op heden zijn verschenen.

Visitatierapport 2014 t/m 2017

Visitatierapport 2010 t/m 2013

Visitatierapport 2006 t/m 2009